Service Category: Servicii Notariale

Contracte

– Contracte de vânzare-cumpărare pentru bunuri imobile: în cartiere rezidențiale noi sau în blocuri mai vechi, terenuri, case, etc. pentru orice imobile din țară.
– Contracte de vânzare-cumpărare prin programul Noua Casă.
– Contracte de vânzare-cumpărare cu credit ipotecar bancar.
– Contracte de vânzare-cumpărare în rate, cu transferul dreptului de proprietate la semnarea contractului sau la finalul ratelor.
– Contracte de vînzare-cumpărare pentru bunuri mobile: autoturisme, echipamente, barci, etc.

– Contracte de ipotecă imobiliară cu orice instituții bancare, instituții financiare nebancare (tip IFN) sau contracte de ipotecă încheiate cu persoane fizice.
– Contracte de ipoteca mobiliară – și înscrierea acestora la AEGRM, după caz.

Succesiuni

În domeniul succesoral, notarul public din cadrul biroului nostru notarial este competent să dezbată succesiunile pentru defuncții care au avut ultimul domiciliu în Mun. București, indiferent de Sector.

Pentru succesiunile cu element de extraneitate (atunci când defunctul era cetățean român dar a avut ultima reședință în străinătate, atunci cand defunctul era cetătean stăin dar a avut ultima reședință în România, sau cand există bunuri situate pe teritoriul României), in conformitate cu Art. 103 din Legea nr. 36/1995 republicata, notarul va fi competent sa dezbata succesiunea:
– În cazul în care ultimul domiciliu al defunctului nu este cunoscut sau nu se află pe teritoriul României, competența aparține notarului public cel dintâi sesizat, cu condiția ca în circumscripția sa să existe cel puțin un bun imobil.
– În cazul în care ultimul domiciliu al defunctului nu este în România, iar în patrimoniul succesoral nu se regăsesc bunuri imobile pe teritoriul României, competent este notarul public cel dintâi sesizat, cu condiția ca în circumscripția sa să existe bunuri mobile.
– În cazul în care ultimul domiciliu al defunctului nu este în România, iar în patrimoniul succesoral nu se regăsesc bunuri pe teritoriul României, competent este notarul public cel dintâi sesizat. Regulile de mai sus se aplică în mod corespunzător și în cazul persoanelor decedate al căror ultim domiciliu nu este cunoscut.
– De asemenea, în cazul în care în certificatul de deces se precizează doar statul pe al cărui teritoriu defunctul a avut ultimul domiciliu, se aplică în mod corespunzător prevederile de mai sus.

În acest sens Biroul notarial acordă consultații în domeniu, verificări de documente și efectuarea dezbaterilor succesorale pentru cetățenii români sau străini, conform competențelor atribuite.
– Declaratii de acceptare sau de renunțare la succesiune.
– Acte de lichidare a regimului matrimonial efectuate în cadrul dezbaterilor succesorale.
– Succesiuni legale sau succesiuni testamentare.
– Succesiuni internaționale (cu elemente de extraneitate).
– Eliberarea certificatului de calitate de mostenitor, a certificatului de moștenitor, a certificatului de legatar, certificatului suplimentar de moștenitor.
– Eliberarea certificatului european de mostenitor (atunci când exista elemente de extraneitate).
– Partaj între moștenitori cu privire la bunurile moștenite.

Divorțuri

Notarul public este competent să soluționeze divorțuri simplificate prin procedură notarială atât pentru cetățeni români cât și pentru cetățeni străini, conform regulilor de competență stabilite de legislația internă și de Regulamentele Europene.
– Divorțuri fără copii minori.
– Divorțuri cu copii minori.
– Convenții între părinți cu privire la minori.
– Formularul european cu privire la hotararile in materie matrimoniala.
– Formularul european cu privire la hotararile in materia raspunderii părintești și privind hotărârile in materia dreptului de vizită pentru minori.
– Acte de lichidare a regimului matrimonial ulterior divorțului.
– Partajul bunurilor comune.

Convenții Matrimoniale

Conform Codului civil, atât cetățenii români, cât și cetățenii străini, pot încheia convenții matrimoniale privind alegerea regimului matrimonial sau schimbarea acestuia, înainte de oficierea casatoriei sau în timpul căsătoriei.
– Convenții matrimoniale pentru alegerea regimului separației de bunuri.
– Convenții matrimoniale pentru alegerea regimului comunității convenționale de bunuri.
– Convenții matrimoniale pentru alegerea regimului comunității legale de bunuri.
– Convenții cu privire la legea aplicabilă efectelor căsătoriei sau divorțului ( atunci cand există elemente de extraneitate)
– Acte de lichidare pentru actualul regim matrimonial și încheierea unei convenții pentru un nou regim matrimonial.
– Partaj de bunuri în timpul căsătoriei.

Testamente

Biroul notarial oferă sfaturi și soluții pentru dispozițiile cu privire la împărțirea bunurilor după momentul trecerii în neființă atat pentru cetățenii români cât și pentru cetățenii străini:
– Testamente universale.
– Testamente cu titlu universal.
– Testamente cu titlu particular.
– Partaj de ascendent.
– Revocări de testamente.
– Acte cu privire la alegerea regimului aplicabil succesiunii (atunci cand există element de extraneitate).

Procuri

Atunci când nu puteți semna personal un contract, nu puteți participa personal la dezbaterea unei succesiuni, sau doriți să împuterniciți pe altcineva să se ocupe de anumite operațiuni în numele și pentru dumneavoastră, aveți la dispoziție efectuarea unei procuri notariale. Totodată, Societățile sau persoanele juridice fără scop lucrativ, pot împuternici prin reprezentanții lor legali, o altă persoană sau un specialist, în vederea efectuării unor anumite operatiuni necesare:
– Procuri pentru vânzare.
– Procuri pentru cumpărare.
– Procuri pentru încheierea unui contract de schimb.
– Procuri pentru semnarea unui contract de credit și/sau a unui contract de ipotecă.
– Procuri pentru alipirea sau dezmembrarea unui imobil.
– Procuri pentru încheierea unui partaj.
– Procuri pentru administrare imobil, incheiere contracte de utilitati, incheiere contracte de închiriere sau comodat, înscriere la autoritățile fiscale.
– Procuri pentru ridicarea pensiei.
– Procuri pentru înregistrarea unui autoturism.
– Procuri pentru ridicarea buletinului, a pasaportului sau a documentelor de studii.
– Procuri pentru deschidere sau administrare cont, sau alte operațiuni bancare.
– Procuri pentru participare la licitație.
– Procuri privind dezbaterea succesiunii.
– Procuri pentru reprezentarea in relatiile cu Registrul Comerțului, ANAF, pentru semnatură electronică și acces în Spatiul Virtual Privat, etc.
– Procuri pentru înfiintare Societăți sau alte persoane juridice.
– Procuri pentru depunerea cererii de divorț.

Declarații

– Declarații pentru încasarea integrală a pretului dintr-un contract.
– Declarații privind încasarea integrală a unui credit.
– Declarații pentru radierea dreptului de ipotecă.
– Declarații cu privire la acceptarea sau renunțarea la o succesiune.
– Declaratii acord pentru călătorie minori (pentru o perioadă determinată sau pentru o perioadă de maxim 3 ani).
– Declarații privind repozitionarea cadastrală, privind limitele de proprietate, alte declarații necesare pentru efectuarea cadastrului și a intabularii în registrele de Carte Funciară.
– Declarații privind acordul pentru bransamentul la utilități.
– Declarații privind pierderea unui document de identitate, auto sau de studii.
– Declarații de notorietate.
– Declarații privind desemnarea sau revocarea de tutore.
– Declarații privind renunțarea la dreptul de proprietate privată.
– Declarații privind îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru exercitarea calității de asociat sau administrator în cadrul unei Societati sau alt organism de conducere.

Acte constitutive persoane juririce și hotărâri ale Adunarii Generale a Asociatilor.

– Redactarea și autentificarea actelor consitutive pentru Societăți, Asociații, Fundații, etc.
– Autentificarea sau certificarea hotărârilor AGA.

Certificări de Fapte

Conform legii, notarul public poate certifica următoarele fapte pe care le constată personal:
– Faptul că o persoană se află în viață.
– Faptul că o persoană se află într-un anumit loc.
– Faptul că persoana din fotografie este aceeași cu persoana care cere certificarea.
– Faptul că o persoană, ca urmare a unei somații sau notificări, s-a prezentat ori nu într-o anumită zi și la o anumită oră într-un anumit loc, precum și declarația acesteia.
– Rezultatele tombolelor, tragerilor la sorți, concursurilor, loteriilor publicitare, organizate de entități autorizate în conformitate cu acte normative speciale, dacă nu sunt date, prin lege, în competența altor organe.
– Certificarea site-urilor, programelor informatice sau a altor produse, dacă nu sunt date, prin lege, în competența altor organe.
– Certificarea altor fapte care nu sunt date în competența exclusivă a altor organe.

Dare de dată certă înscrisurilor