Notă de Informare privind Protecția Datelor cu Caracter Personal în Activitatea Notarială

CHELARU ANA LUISA , în calitate de notar titular la Societate Profesională Notarială CHELARU SI ASOCIATII, cod de identificare fiscală – RO32152643, (precum si ceilalti notari si angajatii SPN) – „Notarul” sunt responsabili pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în activitatea sa notarială.

Adresă: Municipiul București, Str. Mihai Eminescu nr. 102-104 Bl. Parter Sector 2

Telefon: 0787693030

Adresă email: secretariat@notariat-chelaru.ro   

Pentru a intra în legătură cu persoana responsabilă cu protecția datelor, folosiți următoarele date:
Ungureanu Nicolae email: dpo@notariat-chelaru.ro  Telefon: 0722 150 910

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Notarul este învestit să îndeplinească un serviciu de interes public și în acest scop trebuie să colecteze și să utilizeze date cu caracter personal despre dumneavoastră.

Datele cu caracter personal care vă privesc sunt fie colectate direct de la dumneavoastră, fie preluate din alte surse, cum ar fi din baze de date oficiale (spre exemplu, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Oficiul Registrului Comerțului, autorități fiscale), birouri notariale, bănci, la care Notarul are acces în virtuatea autorității publice cu care este învestit.

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă în mod direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume sau un număr de identificare. Acestea includ date de identificare (nume, prenume, CNP, stare civilă, sex, naționalitate, cod numeric personal, data și locul nașterii, etc.), date de contact (adresă, număr de telefon, e-mail, etc.), date despre bunurile mobile sau imobile, date economice și financiare (date bancare, date despre bunurile mobile sau imobile, etc.), date despre sănătate, în special cele privind văzul și obținerea unui consimțământ valabil, diagnostic, acte medicale, date privind rudele, date referitoare la actele efectuate de către Notar și date referitoare la situația dumneavoastră familială, socială, fiscală și de altă natură pe care Notarul este obligat să le colecteze despre dumneavoastră din surse oficiale, date privind imaginea (imaginea video captată prin intermediul camerelor de supraveghere amplasate în locuri vizibile din incinta biroului) date privind vocea (în cazul apelurilor telefonice care înregistreaza mesajul telefonic).

Scopurile pentru care Notarul colectează și prelucrează date cu caracter personal au legătură cu (i) legalitatea și securitatea juridică a actelor și procedurilor notariale pe care Notarul le încheie, (ii) îndeplinirea activităților date prin lege în sarcina Notarului, inclusiv activități de arhivare, (iii) solutionarea cererilor și solicitărilor autorităților publice, (iv) întocmirea documentelor fiscale ale Notarului și (v) gestionarea solicitărilor care îi sunt adresate.

Totodată, putem prelucra datele dumneavoastră în formă electronică în aplicațiile/soft-urile ”IT” folosite în cadrul activității notariale pentru o mai bună evidență/gestiune și organizare a biroului notarial, precum și pentru eficientizarea unei eventuale căutări a documentului sau a procedurii respective.

Putem prelucra datele dumneavoastă cu caracter personal și în contextul utilizării site-ului Notarului, dacă le furnizați prin intermediul formularului de contact, de exemplu când solicitați informații despre serviciile oferite sau dacă trimiteți o cerere de angajare.

Site-ul utilizează cookie-uri. Aceste fișiere text de mici dimensiuni pot fi plasate în memoria calculatorului dumneavoastră pentru a adapta site-ul la nevoile dvs. atunci când îl utilizați. Mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor pot fi găsite în Politica privind cookie-urile.

De asemenea, putem prelucra datele dumneavoastă cu caracter personal și în contextul utilizării paginii de pe rețele de socializare care este administrată de Notar, inclusiv pentru livrare de publicitate bazată pe interes. Dacă doriți informații despre responsabilitățile pe care le avem, în calitate de operator asociat, cu rețeaua de socializare, vă rugăm să ne contactați.

Destinatarii datelor cu caracter personal

În anumite situații, datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de către Notar pot fi comunicate altor persoane și entități („Destinatari”) cum ar fi:

  • autorități ale statului, potrivit obligatiilor legale în vigoare (de exemplu, instanțe judecătorești, autorități fiscale, oficii de cadastru și publicitate imobiliară, birouri executori judecătorești, organe de poliție, registrul comerțului, Ministerul Justiției) pentru utilizarea documentelor și datelor cuprinse în acestea potrivit legii, inclusiv pentru înregistrarea și păstrarea lor;
  • instituțiilor notariale (Uniunea Națională a Notarilor Publici, Camera Notarilor Publici București), pentru stocarea de copii ale documentelor și datelor despre acestea sau pentru înregistrarea electronică a acestora în registrele administrate de Centrul Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale – Infonot sau în registrele administrate de Camera Notarilor Publici;
  • altor notari implicați în cazul dumneavoastră;
  • băncilor implicate în cazul dumneavoastră;
  • agenților/brokerilor imobiliari implicați, în cazul în care ați apelat la astfel de servicii;
  • furnizori de servicii și diverși parteneri contractuali ai Notarului, cum ar fi traducători autorizați, avocați, contabili, care au obligația păstrării secretului profesional în contractul încheiat cu Notarul.

Datele dumneavoastră cu caracter personal trebuie să fie comunicate acestor diferiți Destinatari pentru a permite Notarului să respecte obligațiile legale care îi revin și pentru a gestiona corect și eficient cazul dumneavoastră.

Vom transfera datele dumneavoastră în afara țării numai ca urmare a solicitării dumneavoastră sau în alte cazuri prevăzute de lege. Atunci când un Destinatar se află în afara Spațiului Economic European, datele dumnevoastră vor fi transmise doar dacă sunt îndeplinite condițiile pe care legea le prevede pentru astfel de transferuri.

Protecția datelor cu caracter personal

Regulamentul(UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 („GDPR”) conține prevederi obligatorii pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către Notar. Dispozițiile Regumentului GDPR se aplică atât datelor cu caracter personal conținute în fișiere electronice cât și celor pe hârtie.

Temeiurile Prelucrării

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Notar va avea loc, în cele mai multe cazuri, pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public cu care este învestit Notarul sau pentru respectarea unei obligații legale la care este supus Notarul (de exemplu, din legislația privind prevenirea spălării banilor).

Uneori, temeiul prelucrării datelor dumneavoastră îl poate constitui încheierea sau executarea unui contract la care sunteți parte sau interesul legitim al Notarului de a-și organiza, dezvolta și îmbunătăți serviciile prestate.

Perioada de stocare

Potrivit principiului limitării stocării datelor cu caracter personal, datele dumneavoastră vor fi păstrate doar pentru perioada necesară atingerii scopului urmărit, în conformitate cu reglementările legale aplicabile arhivării în activitatea notarială. Unele documente trebuie păstrate permanent, iar alte documente pot fi distruse după perioade cuprinse între 1 an și 10 ani.

Notarul ia diferite măsuri tehnice și organizatorice de siguranță, corespunzătoare riscurilor la care sunt expuse datele dumneavoastră. Astfel, Notarul se asigură, în special, că accesul la datele dumneavoastră de către angajații săi și subcontractanții la care poate apela este securizat, că rețeaua sa informatică și serverele sale sunt protejate și că stocarea și distrugerea datelor dumneavoastră sunt supravegheate.

Drepturile persoanelor vizate

În conformitate cu Regulamentul GDPR, în calitate de persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal de către Notar, aveți dreptul la o prelucrare transparentă a datelor dumneavoastră, dreptul la informare și dreptul de acces.

Având în vedere obligațiile legale specifice ale Notarului, în special cele referitoare la secretul profesional și confidențialitate, aceste drepturi sunt supuse unor limitări.

De asemenea, având în vedere obligațiile legale specifice ale Notarului privind întocmirea și arhivarea actelor notariale, în anumite condiții și în cazuri strict definite și limitate, aveți dreptul de a rectifica și de a șterge datele care vă privesc, precum și dreptul de a vă opune la utilizarea acestora și dreptul de a restricționa prelucrarea.

În cazul în care nu furnizați datele care vă sunt solicitate, Notarul poate refuza îndeplinirea actului cerut.

Pentru a vă exercita aceste drepturi, sau dacă aveți orice alte întrebări în legătură cu prelucrarea datelor dvs. personale, ne puteți contacta direct la adresa de e-mail: secretariat@notariat-chelaru.ro  

În cazul în care considerați că drepturile dumneavoastră nu sunt respectate în conformitate cu legea aplicabilă, aveți dreptul de a vă adresa la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, București, sau de a depune o acțiune în justiție.

Data elaborării: 18.07.2023